Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten- en binnenland en individuele belangstellenden en heeft een (informatief) karakter.

De Remonstranten

Binnen de veelkleurigheid van het christendom neemt de Remonstrantse Broederschap een eigen plaats in. Remonstranten vormen een protestants kerkgenootschap dat zich kenmerkt door zijn beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid. Zij gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke overtuiging. Remonstranten leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.

Zo lieten zij in 1920 als een van de eerste kerken vrouwen toe tot het ambt van predikant en waren zij in 1948 actief betrokken bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken. In 1986 waren zij de eerste christelijke kerk die de trouwbelofte  openstelde voor paren van hetzelfde geslacht. Ook de belijdenis van 2006 wordt ook/eveneens als vernieuwend beschouwd. Remonstranten streven er naar in contact te blijven met de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en cultuur.

Belijdenis en beginselverklaring

Wat remonstranten bindt is de beginselverklaring:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

Remonstranten leggen de nadruk op geloofsvrijheid. Wie als lid wil toetreden onderschrijft de beginselverklaring en wordt uitgenodigd een eigen geloofsbelijdenis te schrijven. Daarnaast is het mogelijk om vriend te worden. In 2006 is een geloofsbelijdenis aanvaard die gewaardeerd wordt als een belangrijke inspiratiebron voor de geloofsgemeenschap en ieders persoonlijk geloof, maar geen dwingend karakter heeft.

De bijbel

Voor remonstranten is de bijbel een bijzondere en inspirerende collectie getuigenissen, verhalen, geschiedenissen, profetieën en liederen. Zij vormt het getuigschrift van mensen die de aan- en afwezigheid van God in hun eigen leven en in de wereld hebben ervaren. De bijbelse teksten kunnen mensen in deze tijd nog steeds leiden naar een verbondenheid en omgang met God. Daarnaast kunnen ook poëzie, kunst, muziek en de natuur, als ook geschriften van andere religieuze tradities een inspiratiebron zijn.

Doop en maaltijd van brood en wijn

Remonstranten kennen de liturgische handelingen van de doop en de viering van de maaltijd van brood en wijn. Zij spreken liever van plechtigheden dan van sacramenten in de traditionele zin. Zowel kinderen als volwassenen kunnen de doop ontvangen. Door de doop wordt de dopeling opgenomen in de algemene kerk van Christus. Is de dopeling kind dan vindt de doop plaats ‘in de hoop dat het kind, eenmaal volwassen geworden, de doop zal kunnen beamen’.

De dopeling wordt door de doop geen lid van de Remonstrantse Broederschap. Doop is ook geen voorwaarde voor dit lidmaatschap. Remonstranten vieren de maaltijd van brood en wijn in verbondenheid met allen die zich tot de kerk van Christus rekenen. Van oudsher is de remonstrantse maaltijdviering altijd open voor eenieder ‘in wie het oprecht verlangen leeft met Christus te leven’.

Plaats te midden van de andere kerken en godsdiensten

Remonstranten kiezen voor samenwerking met andere kerken en levensbeschouwelijke organisaties. Bij dit oecumenisch streven is de spreuk ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in alles de liefde’ een richtsnoer. De eenheid die gezocht wordt, is er een die ruimte laat voor verscheidenheid. De Remonstrantse Broederschap is lid van de Raad van Kerken in Nederland en kent vertegenwoordigingen in verschillende nationale en internationale interkerkelijke en levensbeschouwelijke verbanden. Remonstranten erkennen dat vanuit andere culturen mensen op een bij hen passende wijze God eren en dienen. Het zoeken van de dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen zien zij als een verruimende en inspirerende opdracht.

Verhouding tot de wereld

Remonstranten voelen zich vanuit het evangelie geroepen om medewerkers te worden aan een wereld van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.  Zij proberen als geloofsgemeenschap en ook individueel daaraan een actieve bijdrage te leveren.