Seminarium

Informatie over de remonstrantse predikantsopleiding

Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan terecht bij het Remonstrants Seminarium. Sinds 1634 verzorgt het Seminarium de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap. Met ingang van 2013 is het Seminarium gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het staat momenteel onder leiding van een waarnemend rector, ds. Marthe de Vries. Prof. dr. Christa Anbeek is er werkzaam als bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie. De andere docent is dr. Bert Dicou. Het Seminarium heeft een eigen bestuur: het Curatorium. Dit Curatorium beslist over de toelating van geïnteresseerden tot de opleiding.

Studeren bij de Remonstranten

Wie zich thuis voelt bij een vrijzinnige manier van geloven, zoekt naar verbanden tussen geloof, wetenschap en cultuur en bruggen wil slaan naar de seculiere samenleving is bij het Remonstrants Seminarium aan het juiste adres. Als remonstrants predikant verbind je de christelijke traditie met de wereld van nu en met het leven van alledag. Je hebt contact met mensen op de hoogte- en dieptepunten van hun leven en je kunt daarin een rol van betekenis spelen. Als geestelijk verzorger begeleid je bewoners van instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, defensie, psychiatrie, detentiecentrum) rond grote levensvragen. Hoewel je als remonstrants geestelijk verzorger werkt vanuit een protestants christelijk kerkgenootschap is het werk als geestelijke niet exclusief christelijk. Je bent een luisterend oor voor mensen van diverse gezindten.

Twee- en driejarige routes masteropleiding remonstrants predikant/geestelijk verzorger

Na de bachelorfase theologie (drie jaar) kan de student kiezen voor

  • route 1: een driejarige masterstudie theologie aan de VU, waarbij veertig procent van het onderwijs wordt ingevuld door het Seminarium. Deze route bieden we nog steeds aan, maar er wordt momenteel geen onderwijs in verzorgd, aangezien alle studenten van dit moment kozen voor route 2.
  • route 2: een tweejarig traject. Dit is een opleiding waarin een eenjarige master Spiritual Care van de VU is ingebouwd en het andere jaar door het Seminarium wordt ingevuld.

Voor dit laatste traject komen ook belangstellenden in aanmerking die al  een andere (liefst aanpalende) masterstudie hebben afgerond. Voor informatie over het tweede, door het Seminarium verzorgde jaar van deze route zie de Studiegids 2021-2022. Informatie over de stage, een belangrijk onderdeel van dit seminariejaar, is te vinden op deze pagina.

Beide trajecten leiden tot het proponentschap van de Remonstrantse Broederschap, waarmee men beroepbaar is als remonstrants predikant.

Neem vooral contact met ons op voor verdere oriëntatie op de mogelijkheden. Dat kan door een mail te sturen aan drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator van de opleiding.

Studieverlof predikanten

Volgens de traktementsregeling hebben dienstdoende predikanten recht op een studieverlof van drie maanden na een periode van vijf dienstjaren. De invulling daarvan wordt geregeld met zowel de personeelsfunctionaris van de Remonstrantse Broederschap als met de kerkenraad van de gemeente. Voor het seminarium is een bescheiden rol weggelegd in de voorbereiding van het verlof. Hier meer informatie.

Privacy

Arminius Instituut en Remonstrants Seminarium werken volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.