Wiki

Jacobus Arminius

Wikipedia Op het moment van zijn geboorte was zijn vader, die wapensmid was, al overleden. Jacobus Arminius werd opgevoed door Theodorus Aemilius, een priester met protestantse sympathieën. Omstreeks 1572 (het jaar dat Oudewater veroverd werd door de opstandelingen) verhuisde Aemilius met Arminius naar Utrecht. Waarschijnlijk studeerde Arminius daar aan de Hieronymusschool. Nadat Aemilius in 1574 of 1575 overleed, kwam Arminius in contact met de wiskundige Rudolphus Snellius, die ook uit Oudewater kwam. Snellius liet Arminius studeren aan de Universiteit van Marburg, waar Snellius hoogleraar was. In 1576 schreef Arminius zich als student vrije kunsten en theologie in aan de (pas. (Lees verder)

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Remonstrantie 1610

De Remonstranten en de Remonstrantse Broederschap ontlenen hun naam aan een verzoekschrift of ‘remonstrantie’, die op 14 januari 1610, in het kader van het toen spelende godsdienstig dispuut over de predestinatieleer, door de aanhangers van Arminius aan de Staten van Holland werd gericht. Het stuk werd opgesteld door Uytenbogaert en, met enkele kleine wijzigingen, ondertekend door Uytenbogaert en 43 andere aanhangers van de opvattingen van Arminius, die zelf in 1609 al was gestorven. Naast een pleidooi voor tolerantie bevatte de Remonstrantie ook een uiteenzetting van de leer van Arminius. Deze was in vijf punten samengevat. Uiteindelijk werden op de Synode van. (Lees verder)