Corona en kerk

 

 

 

 

Laatste nieuws!

18 december 2021

Kerst digitaal vieren

Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat Nederland in lockdown is gegaan met ingang van zondagmorgen jl. om 05.00 uur. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 januari a.s. om 05.00 uur.

Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere uitgebrachte adviezen.

Kerkdiensten rond de Kerstdagen en jaarwisseling
1.Zendt kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.

2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).

Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5 m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen).

Uitvaarten en huwelijksdiensten
Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen.

Georganiseerde jeugdactiviteiten
Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden – zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mag geen evenement zijn.

Dringende vergaderingen
Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer dit onmogelijk is, kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.

Zie voor meer informatie :
– www.rijksoverheid.nl/corona
– https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
– https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11194-gevolgen-nieuwe-lockdown-voor-sociaal-werk (o.a. over werken met kwetsbare groepen)

 

 

30 november 2021

Onderwerp: Advent op een verantwoorde wijze vieren – tweede en samenvattend advies vanuit het CIO, van harte ondersteund als richtlijn door de Commissie tot de Zaken

CIO adviseert hierbij aan de aangesloten kerkgenootschappen de navolgende punten in acht te nemen en aan de kerkbesturen in het eigen kerkgenootschap bekend te maken. De concrete toepassing van deze adviezen is de verantwoordelijkheid van het afzonderlijke kerkgenootschap en/of van het lokale kerkbestuur.

1.Kerkdiensten

De anderhalve meter als veilige afstand is opnieuw als een wettelijke verplichting ingevoerd per woensdag 24 november jl. (zie staatsblad 564). Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw. Dit is in de regel minder dan 1/3 van het reguliere aantal zitplaatsen.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven. Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld. Voor die situaties waarin geen reserveringssysteem nodig is, kan ook een registratiesysteem worden overwogen. CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de Doop of het vieren van Eucharistie of Avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”. Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

Mondkapjes: hoewel deze niet verplicht zijn in kerkgebouwen adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

2. Kerkdiensten na 17.00 uur

De minister van Justitie en Veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november in werking zijn getreden. Het CIO doet een dringende oproep aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog  niet afgelopen zijn, zoals een digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.

Het betreft een dringende oproep, geen wettelijke verplichting. Wanneer er zeer zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst na 17.00 uur te laten plaatsvinden, zijn alle overige maatregelen van toepassing zoals in dit advies worden vermeld. De kerkdiensten rond de Kerst (kerstavond en beide kerstdagen) hebben de aandacht van CIO en zullen tijdens een volgend overleg met de minister aan de orde komen. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen.

3.Gevolgen voor doordeweekse kerkelijke activiteiten (na 17.00 uur )

 “Het dagelijkse leven gaat overdag door, in de avond is bijna alles gesloten”. Ook op doordeweekse dagen is het van groot belang om het aantal contactmomenten te verminderen. CIO doet ook hier een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om hieraan op een verantwoorde invulling te geven: benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen na 17.00 uur of stel ze uit.

Ook het jeugd- en jongerenwerk in de avonduren verdient hierbij aandacht. Denkt u hierbij ook aan de oplopende besmettingsgraad onder jongeren. Wanneer dergelijke activiteiten doorgang vinden, bijv. in de middaguren, zijn ook hier de basisregels van toepassing, zoals thuisblijven bij klachten en laten testen. Overigens blijft het mogelijk om dringende kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten (zoals catechese), die niet kunnen worden uitgesteld of op andere wijze kunnen plaatsvinden, te houden. Hierbij dienen alle relevante regels (zoals 1,5 m afstand, basisregels) in acht te worden genomen.

4. Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang, ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang.

5. Ventilatie en (samen) zingen

Een goede ventilatie is van groot belang. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren .

Het verdient overweging om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Op de website www.eerstehulpbijventilatie.nl vindt u hierover nuttige informatie en een rekentool die een indicatie kan geven over wat mogelijk verantwoord is in uw kerkgebouw. Ook over het houden van meerdere kerkdiensten na elkaar – en de daarvoor benodigde tussentijd en te treffen maatregelen – vindt u op deze website nuttige tips.

6.Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen per dag te ontvangen heeft ook gevolgen voor pastorale bezoeken en voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

7.CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht. Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondank alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.

De laatste informatie vindt u steeds op www.cioweb.nl

Algemene vuistregel: volg de afspraken en zoek de grenzen niet op! Kerkenraden kunnen binnen deze kaders eigen regels opstellen.

 

 

 

september 2021
Remonstrantse kerkdiensten vinden weer fysiek plaats, met een beperkt aantal deelnemers.  Tegelijkertijd blijven veel gemeenten, zoals zij in coronatijd deden, hun diensten via een livestream uitzenden waardoor een hybride vorm van de dienst ontstaat. Hieronder  treft u de links naar de livestreams van gemeenten aan.

Kerkdiensten livestreams

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.

Corona – archief

De Remonstranten nemen de regelgeving rondom covid-19 (het coronavirus) zeer serieus. Wij volgen de regels die de overheid aan de bevolking meegeeft om besmetting door het virus zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor de regels die specifiek voor kerken gelden is er overleg met de overheid via CIO (interkerkelijk overleg kerk en overheid), een soort ‘belangenvereniging’ voor kerken. De remonstranten volgen de adviezen van het CIO nauwgezet.

Lockdown

Met de toespraak van de minister president op maandag 14 december is ons land geheel in lockdown gegaan en worden we in onze bewegingsvrijheid beperkt. Kerken worden in gevolge het recht op godsdienstvrijheid steeds enigszins ontzien. Daar is en wordt in de media met regelmaat over gediscussieerd.

De meeste kerken hebben zichzelf echter óók beperkende maatregelen opgelegd, doorgaans in lijn met de adviezen van CIO (het overleg kerk en overheid) en het RIVM. Ook de Remonstranten hebben hieraan steeds van harte mee gedaan.

Advies

Nu iedereen zich aan veel strengere regels moet houden om besmetting door het virus tegen te gaan adviseert de Commissie tot de Zaken (bestuur) – in lijn met het CIO – alle remonstrantse gemeenten en predikanten dringend om vanaf nu tot en met 9 maart 2021 óók de nieuwe regels van de overheid te volgen, net zoals wij dat in maart bij de eerste lockdown hebben gedaan.

Dit betekent dat we u met klem aanraden vanaf nu tot en met Pasen 2021 geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Een bittere pil, maar desondanks het dringend advies aan u allen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden bij de meesten van u lokaal, maar ook op landelijke niveau inmiddels zijn ontwikkeld en beproefd.

Tegen het advies in bijeenkomen

Mocht u toch van mening zijn dat het de voorkeur heeft fysiek bijeen te komen, houdt u zich dan strikt aan de regels die de overheid stelt: maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM. Zie ook hieronder bij protocol, regels voor remonstrantse gemeenten.

Protocol

De landelijke organisatie heeft een protocol opgesteld, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het kerkelijk leven zijn verwoord. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen. Elke gemeente heeft daarom een aanvullend protocol dat toegesneden is op de eigen situatie, gebouw en gemeenteleven.

Als u meer uitleg en/of onderbouwing zoekt ten aanzien van het protocol en de praktische uitvoering van een en ander tijdens kerkdiensten en evt. andere samenkomsten dan is het goed om eens een kijkje te nemen op de ‘coronapagina‘ van de PKN.

Regels voor remonstrantse gemeenten

 • Dringend advies is om geen fysieke kerkdiensten te houden; wilt u om wat voor reden dan ook toch samenkomen dan geldt dat maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) in de kerkzaal en andere binnenruimtes aanwezig mogen zijn
 • Online alternatief aanbieden i.p.v. fysieke kerkdienst heeft de voorkeur
 • Aanmelden voor kerkdiensten/activiteiten verplicht i.v.m. contactonderzoek
 • Let op triage vóór entree (check op gezondheidsklachten); desinfectie (en registratie)
 • Dragen van een mondkapje is verplicht in de binnenruimtes, zeker tot aan het moment dat je gaat zitten in de zaal
 • Afstand in de kerkzaal is 1,5 meter van elkaar
 • Dringend advies om niet te zingen tijdens de dienst, óók niet door enkele voorzangers
 • Dringend advies om géén koffie- of thee te schenken na de dienst
 • Geef de looppaden in elke richting duidelijk aan in het gebouw
 • Gesprekskringen: gezien de beperkingen die van overheidswege opgelegd zijn kunnen kringen niet meer aan huis gehouden worden. Verplaats ze naar grotere ruimtes, bijv. de kerkzaal, waar ruim afstand gehouden kan worden óf – dat heeft de voorkeur – overweeg het gesprek online voort te zetten

Avondklok

De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen voor Remonstranten:

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale diensten
Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld voor predikant

Alhoewel er bij Remonstranten binnen gemeenten over het algemeen geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. (Voor kerkelijk werkers, kosters en organisten met een arbeidscontract geldt dat er wel sprake is van een werkgever/werknemers situatie.)

Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan:

 • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren
 • Crisispastoraat
 • Voorbereidingen uitvaarten