Masterscripties (eerste jaar tweejarige master)

 

Deze scripties zijn online te raadplegen.

Pelgrims op de Camino de Santiago kunnen een vorm van pastorale zorg vinden in de religieus geëngageerde herbergen langs de route naar Compostela. In mijn masteronderzoek heb ik de aard en het eigene van de geboden pastorale zorg vanuit deze ‘religieuze herbergen’ bestudeerd. Op basis van etnografisch onderzoek, waarbij ik heb meegewerkt en meegeleefd in verschillende herbergen, heb ik deze praktijk beschreven. Ik schets een beeld aan de hand van vier thema’s: gastvrijheid, dialoog, liturgie en identiteit. Analyse van mijn observaties wijst uit dat de pastorale zorg op de Camino te duiden valt als een vorm van mystagogie of mystagogisch pastoraat. Pastorale zorg op de Camino is erop gericht om pelgrims ontvankelijk te maken voor het hogere, het transcendente, en hen vervolgens op een weg van geloofsontwikkeling te (bege)leiden. 

Hoe is het gesteld met het pastoraat in de pioniersplekken van de PKN? Is hier sprake van en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Wordt pastoraat voor alle doelgroepen hetzelfde ingezet? En met welk belang wordt pastorale zorg verleend? Deze vragen worden behandeld in dit onderzoek.

In deze scriptie geef ik antwoord op de vraag of het theater inzetbaar is op de Remonstrantse vernieuwingsplekken. Als basis hiervoor gebruik ik het werk van Victor Turner en Richard Schechner. Zij gebruikte de begrippen sociaal drama, liminaliteit en communitas om het belang van theater te duiden. Aan de hand van het begrip liminaliteit laat ik zien dat De Remonstrantse Broederschap zich in een drievoudige liminaliteit bevindt.

In deze scriptie staan drie begrippen centraal die steeds op elkaar betrokken worden: kwetsbaar leven, liturgie en theologie. De drie begrippen worden steeds in samenhang gepresenteerd: de liturgie van kwetsbaar leven heeft haar fundament in de concrete ervaringen van ontregeling van mensen. Tegelijkertijd is de liturgische praxis volgens de inzichten van de liturgische theologie bron en vindplaats van systematische theologie.

  • (pagina in opbouw)

 

 

De proponentsscripties (tweede jaar tweejarige master) worden verzameld op deze pagina.