29 juni 2018

Theologie over de grens: Herontdekking van de theologie als het hart van pastoraat en geestelijke verzorging

Geschreven door Bert Dicou

Tien bijeenkomsten. De vaste docenten zijn prof. dr. Christa Anbeek (VU) en dr. Sjaak Körver (TST). Verder wordt gewerkt met verschillende gastdocenten.

Korte omschrijving

Deelnemers leren hoe zij hun eigen grenservaringen met behulp van het theologische dialoogmodel van Christa Anbeek in woord en beeld kunnen uitdrukken en vervolgens duiden. Grenservaringen zijn ontregelende en openbrekende ervaringen die zich af spelen op de scherpsneden van het bestaan: leven en dood, recht en onrecht, geluk en tragiek, dat wat we in de hand hebben versus wat ons toevalt. Het model is gebaseerd op het openstaan voor grenservaringen en kwetsbaarheid, op kritische dialoog en vriendschap, op spel, verbeelding en ritueel, en op een theologische topografie van vragen en thema’s. Op basis van de persoonlijke kennismaking met het model en met behulp van gerichte opdrachten leren deelnemers vervolgens dit model in hun eigen praktijk als pastor, geestelijk verzorger/begeleider of docent toe te passen. Om het model te kunnen toepassen is het wel van belang om een goede inschatting te maken hoe (onderdelen van) het model aansluiten op vragen en behoeften die in de eigen werksituatie een rol spelen. Dat betekent dat de organisatie in beeld komt, en de hedendaagse vloeibare samenleving en cultuur waar religieuze en theologische vragen niet meer alleen op de van oudsher vertrouwde plekken aan de orde zijn.

Het dialoogmodel biedt deelnemers een kans op professionele groei. Zij leren grenservaringen opnieuw waar te nemen (bij zichzelf en bij anderen), aan de orde te stellen en theologisch te duiden, waarbij ruimte ontstaat om over de grenzen van religieuze en levensbeschouwelijke tradities heen het gemeenschappelijke kwetsbare bestaan te erkennen en te vieren.

Opzet

De leergang omvat 10 bijeenkomsten van elk 2 dagdelen, en heeft een totale omvang van 168 uur (6 ECTS). Voor elke bijeenkomst krijgen deelnemers opdrachten die enerzijds te maken hebben met het eigen dialoogproces en anderzijds met de toepassing van (onderdelen van) het dialoogmodel in de eigen praktijk. Per bijeenkomst is er tevens een leesopdracht. De eindopdracht bestaat in een reflectieverslag waarin de verschillende deelopdrachten en de effecten daarvan op het eigen professionele functioneren worden opgenomen en bereflecteerd.

Informatie en opgave achter deze link.

Gerelateerd