Antje van der Hoek

Mijn specialisme is godsdienstwetenschap, in het bijzonder islam. In 1994 schreef ik bij L. Leertouwer en P.S. van Koningsveld (Universiteit Leiden) een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van Molukkers in ons land. Ik bekeek en vergeleek hoe Molukse moslims en christenen zich hier te lande religieus organiseerden. De koloniale erfenis liet zich op tal van fronten gelden en bracht aan protestants- Molukse kant grote verdeeldheid te weeg. In het kielzog van dit proefschrift heb ik ook in mijn kerkelijke publicaties de “islam-lijn” aangehouden (zie hieronder).

Naast godsdienstwetenschap is mijn belangstelling van oudsher sterk wijsgerig. Mijn bijvak (naast christelijke kunst in Groningen bij Dr R. Steensma) was godsdienstwijsbegeerte bij H.J. Adriaanse. Mijn komende onderzoek tijdens mijn  studieverlof naar de spirituele betekenis van de kerk als gemeenschap heeft dan ook een cultuurfilosofische invalshoek. Naast deze specifieke aandachtsvelden ben ik breed geïnteresseerd in hetgeen de theologische encyclopedie te bieden heeft, maar in het bijzonder in twintigste-eeuwse christelijke mystici als Dag Hammarskjöld en Etty Hillesum.

Selectie publicaties:

–          Religie in ballingschap: institutionalisering en leiderschap onder christelijke en islamitische Molukkers in Nederland. VU-uitgeverij Amsterdam 1994 dissertatie.

–          De islam, godsdienst en gemeenschap: de moskee als ontmoetingsplaats (Leiden 1989) met Herman Obdeijn.

–          Wederzijds, interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) Remonstrant Vlugschrift nr 19.

–          Zolang er mensen zijn op aarde, reflecties op de relatie tussen natuur en geloof (samen met Marina Slootmans, uitgave Remonstranten 2009).

–          Islam, populisme en kerkelijk respons, vrijzinnigen aan het woord (red) uitgave Remonstranten 2012.